สิมอีสาน

โครงการสร้างสิมอีสาน วัดอรัญญิกาวาส

โครงการสร้างสิมอีสาน วัดอรัญญิกาวาส

1. ความเป็นมา

2. วัตถุประสงค์

3. เป้าหมาย

4. งบประมาณ

5. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. ปัญหาและอุปสรรค


1. ความเป็นมา

สืบเนื่องมาจากที่ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นวัดสายอรัญวาสีธรรมยุตินิกายที่ได้รับการรับรับฐานะวัดในพระพุทธ ศาสนา จากกรมการศาสนา ตามประกาศเรื่อง “การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 แต่เนื่องจากวัดนี้ยังไม่มีอุโบสถ ที่จะประกอบสังฆกรรมที่สมบูรณ์ จึงยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบ ของกรมการศาสนา และการประกอบพิธีสังฆกรรมต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์ในวัดตลอดเวลาที่ผ่านมา ต้องเดินทางไปอาศัยพระอุโบสถของวัดใกล้เคียงในการประกอบสังฆกรรมต่างๆ ของสงฆ์

ในการนี้ ชมรมภูมิปัญญาอี่สาน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามประกาศของกระทรงวพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการก่อสร้างสิมอีสาน (อุโบสถ) ขึ้นที่วัดอรัญญิกาวาส โดยสนับสนุนการก่อสร้างสิมที่เน้นความประหยัดและเกิดประโยชน์ในการใช้สอยมาก ที่สุด โดยกำหนดลักษณะของสิมที่จะสร้าง เป็นสิมแบบเปิด (สิมโปร่ง) ตามแบบแปลนแนบท้าย ที่ก่อสร้างอย่างประหยัดและเน้นประโยชน์การใช้สอย ทั้งนี้ สิมอีสาน เป็นสถาปัตยกรรมอรสานที่กำลังจะสูญหายไป ดังนั้น เพื่อจึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิมไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เห็นคุณค่าของศิลปกรรมท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนี้ไว้ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานสืบไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้วัดอรัญญิกาวาส มีอุโบสถ เพื่อใช้เป็นที่สถานที่ประกอบศาสนกิจ ศาสนพิธีที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างของวัดในพระพุทธศาสนา

2.2 เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมแบบอีสาน ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานสืบไป

2.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล และเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหาสารคาม ได้ร่วมสร้างความดีถวายในหลวง

3. เป้าหมาย
ได้สิมโปร่งแบบอีสานที่ก่อสร้างอย่างประหยัดและเน้นประโยชน์ใช้สอย มีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 9.85 เมตร จำนวน 1 หลัง

4. งบประมาณ
– งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างสิมโปร่งขนาดเล็ก ประเมินราคาค่าก่อสร้าง 2.5 ล้านบาท โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดมหาสารคาม และงบประมาณเพิ่มเติมบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และรับบริจาคจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสิ มโปร่งแบบอีสาน

รูปภาพมุมบน

รูปภาพมุมบน


รูปด้านข้าง

รูปด้านข้าง

รูปตัดขวางด้านหน้า

รูปตัดขวางด้านหน้า


สำหรับภาพสิมที่สร้างเสร็จแล้ว หน้าตาจะคล้ายแบบดังภาพข้างล่าง
ภาพสิมอีสานต้นแบบ

ภาพสิมอีสานต้นแบบ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
5.1 สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
5.2 ชมรมภูมิปัญญาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
5.3 จังหวัดมหาสารคาม
5.4 พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

5. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
โครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ดังนี้
1) สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามและชมรมภูมปัญญาอีสาน ได้ประชุมวางแผนร่วมเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ในการนำเสนอโครงการต่อจังหวัดมหาสารคาม
2) โครงการได้รับอนุมัติแล้วโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
3) ได้จัดงานกฐิสามัคคี เพื่อหาทุนดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549
4) ร่วมกับชาวบ้านและชุมชนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้าง (ถมดินสูง 1 เมตร) ในเดือนกรกฎาคม 2550
5) ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2550
6) เริ่มงานก่อสร้างตามแบบแปลน และลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา

ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่ ก่อสร้างฐานราก และขึ้นเสาเสร็จแล้ว

งานก่อสร้างสิมอีสาน

งานก่อสร้างสิมอีสาน


(งานก่อสร้างสิมอีสาน วัดอรัญญิกาวาส ที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2551)

IMG0066A

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสิมอีสาน ณ ปัจจุบัน (วันเข้าพรรษา ประจำปี 2552)

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 มีอุโบสถแบบ “สิมโปร่งอีสาน” สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีของสงฆ์
6.2 มีตัวอย่างสิมอีสานที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของคนไทยและผู้สนใจทั่วไป
6.3 เป็นการเพิมพูนศรัทธาของพุทธสาสนิกชน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยูเป็นศาสนาประจำชาติไทย สืบเนื่องไป
6.4 สามารถดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดอรัญญิกาวาส ได้รับการรับรองเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกรมการศาสนา และมีฐานะนิติบุคคลอย่างถูกต้องตาม    กฏหมาย

7. ปัญหาและอุปสรรค
โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาบางส่วนทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการจัดหาทุนก่อสร้างโดยจัดงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดอรัญญิกาวาส และได้เริ่มงานก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2550 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสำนักงานคณะกรรมการสลากกิน แบ่งรัฐบาล จึงทำให้งานก่อสร้างหยุดชะงัก และการขอความร่วมมือจาก   ชุมชนและชาวบ้านได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่งซึ่งไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาทุนสนับสนุน งานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยประกาศแจ้งต่อพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในกิจของพระภิกษุสงฆ์ และจะไได้ดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อยกฐานะเป็นวัดอย่างถูกต้อง ตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ของกรมการศาสนาต่อไป

evening3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: